سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 بهمن 1398

ادامه واکنش ها به هاریسون سوزی

به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی تصویر نامه در ذیل آمده است:

روتیتر