سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 آبان 1398

ضرورت تجهیز مطب پزشکان به رایانه/لوح فشرده CD جایگزین پرینت تصاویر پزشکی بیمار

به گزارش اداره کل روابط عمومی در بخش هایی از این نامه آمده است: استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از تکالیف وزارت بهداشت و ا یجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری اجرای آن در دست اقدام است. از طرفی یکی از برنامه های مرتبط و در حال اجرا برنامه استقرار سامانه PACS در موسسات پزشکی و بخش ها و مراکز تصویربرداری به عنوان سیستم آرشیو و بایگانی دیجیتال تصاویر و ارتباط باپرونده الکترونیک با ایجاد دسترسی به پزشکان و حذف پرینت تصاویر است.

در همین راستا در اکثر بخش های دولتی و عمومی غیردولتی ، لوح فشرده CD محتوی تصاویر همراه با گزارش، جایگزین پرینت تصاویر شده است ولی در بخش های خصوصی علیرغم تجهیز به سامانه PACS همچنان به ارائه پرینت تصاویر و در مواردی با اخذ وجوه مازاد بر تعرفه عمل می نماید و پزشکان در محل مطب یا درمانگاهها از پذیرش CD تصاویر بیماران خودداری و ارجاع به تکرار تصویربرداری با هدف ارائه پرینت تصاویر می نمایند که این اقدام با توجه به تهدیدهای آثار زیانبخش پرتوهای یونیزان به جهت تکرار همان خدمت منجر به تحمیل هزینه مجدد به بیمار و اقتصاد سلامت و نارضایتی بیماران شده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: با توجه به گذشت بیش از یک دهه از زمان اجرای برنامه حذف پرینت تصاویر پزشکی و تجهیز مراکز به سیستم های دیجیتال و سامانه مذکور، ضرورت دارد پزشکان محترم منطبق با موادی از قانون برنامه ششم توسعه از خط مشی وزارت متبوع در این زمینه تبعیت نمایند و با تجهیز مطب خود به رایانه نسبت به پذیرش CD تصاویر بیماران عمل نمایند.

گفتنی است معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه ای خطاب به روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی خواستار رعایت موارد ذیل شده است:

1-در بخش های رادیولوژی و تصویربرداری بیمارستانی و درمانگاهی مجهز به PACS ، ارائه CD همراه با پرینت گزارش تصاویر جهت بیماران بستری ، سرپایی اورژانس و مراجعه کنندگان درمانگاهها کفایت می نماید؛ ولی بخش تصویربرداری می بایست امکان ارائه پرینت تصاویر را بدون هرگونه دریافت وجه مازاد بر تعرفه مصوب یا تحمیل هزینه ، جهت بیماران سرپایی متقاضی پرینت تصاویر را تا زمان استقرار کامل برنامه حذف فیلم داشته باشند.

2-موسسات رادیولوژی و مراکز /بخش های تصویربرداری خصوصی در صورت ارائه فیلم یا پرینت تصاویر، مجاز به دریافت هیچ وجهی مازاد بر تعرفه های مصوب نمی باشند و تخلف از آن مورد پیگرد کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی را خواهد داشت.

3- با توجه به الزام تبعیت کلیه پزشکان، پیراپزشکان و مراکز ارائه کننده خدمات دولتی، عمومی غیردولتی ، خصوصی و خیریه از خط مشی های وزارت بهداشت(بند"ث"ماده 70 و "الف"ماده 72 قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم) ضرورت دارد کلیه پزشکان و مراکز درمانی نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت پذیرش CD همراه با پرینت گزارش تصاویر بیماران اقدام و از ارجاع مجدد بیماران جهت تکرار تصویربرداری و تحمیل هزینه خودداری نمایند.

انتهای پیام

روتیتر