سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 شهریور 1398

پوستر استاندارد سازی تابلوی مطب بازنشر شد.

به گزارش رواابط عمومی سازمان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور بار دیگر و برای اطلاع عموم پزشکان، استاندارد طراحی تابلوی مطب را منتشر نمود.

گفتنی است با توجه به این مهم که دوره های فارغ تحصیلی جامعه پزشکی به صورت ادواری تکرار می شود، معاون فنی و نظارت سازمان وظیفه خود می داند هر بار این پوستر را در وب سایت رسمی سازمان برای اطلاع همکاران، منتشر نماید.

رعایت نکات مندرج در این پوستر بر اساس آیین نامه مصوب، لازم الاجراست. 

روتیتر