سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 01 اردیبهشت 1397

تشکر رییس کل سازمان نظام پزشکی از دکتر رزاقی آذر

در متن این نامه آمده است:

 

پزشک ارجمند سرکار علیه بانو دکتر مریم رزاقی آذر
استاد معظم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
مراتب امتنان اینجانب به نمایندگی از جامعه خدوم پزشکی از میهن دوستی و آزادگی سرکار و دفاع بی چون  چرا از تمامیت و حیثیت کشور ایران و خلیج همیشگی فارس به حضورتان  ابلاغ میگردد.
امید است که در سایه حمایت های پروردگار متعال در خدمت به ملت و کشور ایران همواره موفق باشید.
دکتر ایرج فاضل
رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

روتیتر