سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 14 مرداد 1395

رشد 10 درصدی شکایت از جامعه پزشکی/48درصد شکایت ها از بخش دولتی

دکترعلی فتاحی دادستان نظام پزشکی ضمن اعلام این خبرگفت:این تفاوت فاحش می تواند دلایل متعددی ازجمله دقت دررسیدگی به بیماران،جایگاه علمی وتخصصی کادردرمانی،نوع نگرش به بیماران وفرهنگ اجتماعی واقتصادی بیماران داشته باشد.

وی گفت:درحال حاضرسازمان نظام پزشکی 198 دادسرای انتظامی ،201هیات بدوی انتظامی،35 هیات تجدید نظرانتظامی،دوهیات عالی،198 داددستان،2200عضوهیات بدوی،385عضوهیات تجدید نظرو1000دادیار-بامجموعه ای قریب به 4000نفر-رسیدگی به پرونده های مطرح شده علیه جامعه پزشکی را برعهده دارند.

عضوشورای عالی نظام پزشکی درادامه گفتگو باشفاآنلاین تصریح کرد:نگاهی اجمالی به آمارمراجعین به داسراهای عمومی وانقلاب و دادسراهای انتظامی نظام پزشکی بیانگراینستکه درکل کشورطی سال 94 به نسبت سال 93شاهد رشد حدود 10 درصدی افزایش شکایت ازکادردرمانی وپزشکی بوده ایم.

وی گفت:ازمجموع پرونده های ثبت شده دردادسراهای انتظامی 30 درصد مربوط به بیماران سرپایی و70 درصد مربوط به بیماران بستری بوده است.

معاون انتظامی نظام پزشکی کشورخاطرنشان کرد:درمجموع 48 درصد ازشکایت ها مربوط به بیمارستان های دولتی ،29 درصد مربوط به بیمارستان های خصوصی،11 درصد مربوط به دی کلینیک ها و12 درصد مربوط به سایرمراکزدرمانی بوده است.البته باید توجه داشت باتوجه به تعداد تخت های بیمارستانی دولتی به نسبت بیمارستان های خصوصی این آمارقابل توجیه می باشد.

 

منبع: شفاآنلاین

روتیتر