سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 22 مرداد 1393

تفاهمنامه راهنمای مصرف خون منعقد شد

به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، موضوع این تفاهمنامه، همکاری های مشترک با محوریت آموزش، پژوهش، تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای دستور العمل های مصرف خون و فرآورده ها در سطح ملی و بین المللی است.

بر اساس این گزارش، به این منظور نخستین جلسه کمیته کشوری تدوین دستور العمل های مصرف خون و فرآورده های خونی با حضور روسای سازمان انتقال خون و نظام پزشکی کشور و انجمن های علمی و تخصصی امروز برگزار شد.

تدوین آیین نامه، مهمترین اقدام جهت برقراری توازن در چرخه تهیه و تولید و مصرف خون خواهد بود.

روتیتر