سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 بهمن 1397

پزشكان آئينه تمام نماى صبر بر شدائدهستند

به گزارش  اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در متن دکتر محمود فاضل عضو شورای عالی نظام پزشکی آمده است :

 

درحيرت ازسخنان رئيس جمهور؛

پزشكان تافته جدابافته(1397/11/15)

 

اگرزباغ رعيت ملك خوردسيبى/

برآورندغلامان اودرخت ازبيخ/

به پنج بيضه كه سلطان ستم روادارد/

زنندلشكريانش هزارمرغ برسيخ.

)باب اول گلستان سعدى،حكايت١٩-

درسيرت پادشاهان(

    گمان آن بودبه دليل آن كه بيش ازهمه ى مابر"انتظام وانضباط" امور پاى ميفشرد،وازاختلاط واختلال در شرح وظايف منع ميكند،وحرمت مردمان رادرك ميكند،لياقت رئيس ماشدن رادارد!

 

    آن گونه برخاطرميگذشت كه چون بيش وپيش ازهمه مابايدمفهوم" سرمايه اجتماعى" را فهم  كند،وچوب حراج برآن نخواهدزد،لابد بايدرئيس شود!

 

    آن سان باورى بودكه چون برطبل اتحادميكوبد،وتجزيه وانفكاك وتضعيف حبل المتين هاى جامعه را"تدبير"نميداند،ونيزميداندپاشيدن بذركدورت وكينه وحسد ودرگيرى هاى اجتماعى وتجاسُر به حريم يكديگر،"اميد"به بارنخواهدآورد،بناچاررئيسمان خواهدشد!

 

    چنين انديشيده ميشد به حكم اينكه هم"كليد"دارد و هم  "كليددار"است،پاس حرمتِ خانه وصاحبخانه ميداردوازسَرِ عدم علم به موضوع،وياايجادانحراف درافكارعمومى،"مهميز"بر   گُرده ى فرهيختگان نمى تازاند،پس رئيس ماست!

 

    اعتقادآن بودكه چون جايگاه وتأثيرآن بركلام ونيزقضاوت مردمان راميشناسد،لابدرئيس ما "جمهور" است!

 

    ندانستيم كه ازآفاتِ مافاتِ طرح تحول نظام سلامت وتالى فاسدگفتاروكردارمتولى آن،اين سخنان است كه به ناگاه ازكوزه برون ميتراود!وحال برقال درانداخته ونقاب ازسترِدرون گشوده وبرآفتاب انداخته!

 

اِى ازپى آشوب ما،ازرخ نقاب انداخته/

لعل توسنگِ سرزنش برآفتاب انداخته/

اِى خوش به توايام ما،بردفترتونام ما/

مدح تواندركام ماذوق شراب انداخته!( خاقانى)

 

 

       پزشكان آئينه تمام نماى صبربرشدائدهستند،چون اعتقاددارند؛

"صبر،قدرت است"،

وپزشكان همچنان قدرتمندمى مانند.

آرى

"ما  دانيم قدرِ  ما".

روتیتر