سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 05 خرداد 1395

سلب اختیار از نظام پزشکی بزرگترین معضل سیاست تعرفه گذاری

 

فرجود شکوهی عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی درگفت و گو با خبرنگار نظام پزشکی با اشاره به این که اساسی ترین مشکل درمقوله سیاست گذاری تعرفه ها فاصله گرفتن از روح حاکم برقانون اساسی وقوانین مندرج درآن است ؛ بیان داشت : درقانون اساسی دو منطق وجودداردکه به میزان دوری ونزدیکی ازاین دومنطق مشکلات کم یا افزوده می شود .

 

وی افزود :یکی ازاین دو منطق بحث جدی"مردم نهادبودن" نظام سیاسی واجتماعی ما ودیگری اکتفا به نقش"نظارتی"وعدم دخالتهای مستقیم دولت ها درامورمردمی به مفهوم کارمردم به مردم واگذارکردن است.

 

وی با ابراز تاسف از این که دردولت قبل به بهانه هائی که بیشترشائبه سیاسی بودنش مطرح است بدون درنظرگرفتن نظرات تخصصی و کارشناسی طی مصوبه ای اختیارتعرفه گذاری ازتنها مرجع "مردم نهاد" جامعه پزشکی سلب وبه دولت واگذارشد؛ ادامه داد : طبیعی است که ناهماهنگی های جدی دراین باب بوقوع بپیوندد.

 

به گفته شکوهی قانون اساسی باحذف نقش سازمان نظام پزشکی درامرتعیین تعرفه ها عملا"جامعه بزرگ پزشکی کشور را از  خود عامل بودن حذف ومجبوربه اجرای دستورالعمل هائی شد که دیگران درتصویب آن نقش دارند.

 

عضو کمیسیون تعرفه سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که این امر بزرگترین معضل سیاست تعرفه گذاری است اظهار کرد : تنها راهکار اصلاحی اش بازگرداندن تعیین تعرفه هابه نهاد و مرجع صنفی جامعه پزشکی کشوریعنی سازمان نظام پزشکی است.

 

وی با اذعان به این که درهمین راستا بحث جدی دیگری نیزمطرح است ، تصریح کرد : صاحبان حرف پزشکی بایدبا توجه به تغییرات  موجود  ، پیشنهادات تعرفه ای خود را به سازمان متبوعه ارائه دهند و درواقع این پیشنهادات مبنای بررسی تعرفه ها برای هرحرفه یا رشته ای دروزارتخانه گردد.

 

شکوهی اضافه کرد : از آثار مثبت این اقدام می توان به این اشاره کرد که صاحبان حرف پزشکی خودرا صاحب نظر درتعیین تعرفه می دانند وبراین اساس دراجرای درست ودقیق آن نیزکوشاترخواهند بود زیرا آن را ازخود می دانند.

 

وی با بیان این که درشرایط فعلی باید در خصوص تعرفه گذاری هر چه سریعتر به مرجع اصلی آن یعنی سازمان نظام پزشکی رجوع شود خاطرنشان کرد : سازمان نظام پزشکی با ایجاد کار گروههای متشکل از حرف پزشکی و با درنظرگرفتن آیتم های خاص هراستانی پیشنهادهای تعرفه ای کارشناسی شده اش را بعنوان مبنای بررسی تعرفه به وزارت بهداشت ارائه دهد تا این پیشنهادات مبنای مطالعات تعرفه ای وزارتخانه قرارگیرد.

 

 

*** ضرورت نظارت و توجه بر اجرای درست تعرفه ها

 

عضو شورای عالی نظام پزشکی بحث تعرفه گذاری را  فقط مختص به تصویب واجرای آن ندانست و گفت : نظارت براجرای درست تعرفه ها نیز باید مورد توجه  باشد که دولت هادرهیچ مقطعی ابزارهای لازم وکافی را برای نظارت بر این مهم نداشته اند .

 

وی افزود : وقتی سازمان نظام پزشکی متولی این امرگردد یک "خودکنترلی" و یا "خودنظارتی" دراین امرمیسرمی شود که بسیارتاثیرگذارخواهد بود زیرا این تصمیم تعرفه ای توسط خودشان ارائه شده است.

 

 ***تعیین تعرفه به موقع تابع تصویب بودجه کشوری در مجلس

شکوهی تعیین تعرفه به موقع را تابع تصویب به موقع بودجه کشوری درمجلس عنوان کرد و اذعان داشت : این امرارتباط مستقیم با توان و بودجه درنظرگرفته شده وهمچنین تامین منابع مالی برای بیمه های پایه دارد  زیراچنان چه بیمه های پایه تعهدات خود را به موقع پرداخت کنند ،این مهم به دلایلی، تاثیربسزائی درتعیین میزان تعرفه ها دارد.

 وی افزود : یعنی جامعه پزشکی می تواند بر روی پرداختهای به موقع بیمه های پایه حساب بازکرده و هزینه های خود را لحاظ کند.

 به گفته وی امور هرحرفه ای حتما باید به صاحبان همان حرفه واگذارشود تاخوب و بد اتفاقات آن را خود پاسخگو باشند.

انتهای پیام / ر

(استفاده از اخبار با ذکر منبع بلامانع است)

روتیتر