سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 30 مرداد 1395

پیام رییس کل سازمان نظام پزشکی به مناسبت روز پزشک و داروساز

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن پیام تبریک دکتر زالی به مناسبت روز پزشک به شرح ذیل است:

بسمه تعالي

 

روزهاي نوين در سايه سار اتحاد صنفي

در آستانه روز پزشک بر خود لازم ميدانم که دستان يکايک همکاراني را که به رغم همهي نامهربانيها با تمام تلاش و توان، با تعهد کاري بر آمده از وجدان در کاهش آلام مردم ايران در دورترين و سختترين مکانها به خدمت مشغولند به گرمي بفشارم و اين روز را که مصادف با زادروز حکيم ابوعلي سيناست بر همهي هم لباسان و سپيدپوشاني که ساليان دراز با کتابهاي حجيم مؤانست داشته و بيمارستان خانهي اولشان بوده است تبريک بگويم. همانها که بهترين سالهاي جواني را در راه اندوختن دانش سپري کرده و همزمان بار مسئوليت درمان کشور را با کمترين چشمداشت و بيشترين بازده بر عهده داشتهاند. ياد ميکنم از اساتيد بزرگي که نه فقط از آنها علم طب بلکه رفتار و منش و اخلاق ياد گرفتيم.

 اگر امروز دولتمردان بر خود ميبالند که نظام سلامت به چنان توفيقي دست يافته که براي تقريباً هيچ کار درماني، بيماري محتاج خروج از کشور نيست به پاس همت بلند کساني است که با شب بيداريها تحقيق و تتبع کردهاند و با مايه گذاشتن از زندگي و زن و فرزند ايثار را معني نمودهاند. به جرأت ميتوان گفت در هيچ رشته و زمينهاي به اندازهي دانش پزشکي پيشرفت و خودکفايي حاصل نشده است چنانکه سالهاي سخت تحريم ادوات و تجهيزات پزشکي هم نتوانست مانع اين رشد شود. حال بيانصافي وکژ روي است که برخي اين همه دشواري و سختي در راه پزشک شدن را ناديده ميانگارند و بر پيشرفتهاي بيچون و چراي آن غمض عين ميکنند و با مقايسه‌‌هاي خارق عادت، نخبگان و برجستگان جامعه را دلزده و مأيوس مينمايند.

روز پزشک فرصتي است تا با نگاهي عميق و دقيق بينديشيم که چگونه طبيب که واسطهي فيض شفاي الهي در زمين است به اين مقام دست يافته است که الله شافي و الطبيب يدواي.

اين فرصتي بيبديل است که مردمان جامعه به فرزندان دود چراغ خوردهي خود ارج نهند تا هميشهي تاريخ ارزش علم و علم آموزي محفوظ بماند تا همگان بدانند چه فرق است ميان آنکه با جان آدمي سرکار دارد با ديگران که احياي جاني نجات همهي جانهاست.

پزشک اگر چه فرشتهسان به مداواي بيمار همت ميگمارد اما او را خلق و خويي انساني و زميني است. اگر چه گفتهاند

چو طبيبانه بيايي به سر بالينم                   به دو عالم ندهم لذت بيماري را

با اين همه، پزشک چون ديگر ابناء بشر ممکن الخطاست. اين همه هياهو و غوغا سالاري آن هم در شرايطي که بهترين و بالاترين خدمات درماني از سوي جامعه پزشکي با همهي کاستيها و نقصانها اعم از بيمارستانهاي فرسوده، تجهيزات ناکافي، پرداختهاي نامناسب، مشکلات بيمهاي، پرسنل ناکافي و هزاران مشکل ديگر در حال انجام است چه نفعي دارد؟

قرنهاست که از زمان ابنسينا تا امروز سنگ بناي پزشکي اين آب و خاک به در درخشان و لعل و گرانبهايي تبديل شده است. جامعه پزشکي در منتهاي خردپيشگي و عقلانيت خود به پيرايش آنها که لباس سفيد بر تن کرده، اسم پزشک يدک ميکشند و با بيخردي بر چهره درخشان خدمتگزاران سلامت اثر ناپاک ميگذارند کمر همت خواهد بست.

هرگز اجازه نخواهيم داد با بيدقتيها، قلم فرساييها و غرضورزيها به اين پيکره نجيب آسيبي وارد شود.

فرصت را مغتنم شمرده روز داروساز و بزرگداشت زکرياي رازي را به تمامي داروسازان محترم تبريک گفته تاکيد ميکنم که هر گونه فعاليت تخصصي در بخش سلامت ناگريز بايد توسط متخصصين و آموزش ديدگان صورت پذيرد که توان مسئوليتپذيري و پاسخگويي براي آن داشته باشند. بنابراين در حوزه داروسازي هر آنچه که نام آن به نحوي مرتبط با درمان بيمار بوده و نيازمند آگاهي از سير ساخت و مکانيسم اثر آن است بايد توسط درس خوانده و عالم آن رشته توصيه و تجويز شودکه يکي از حلقههاي مؤثر درمان و يکي از مشاورين مهم داروسازان هستند.

در پايان لازم ميدانم از همه همکاران در بخشهاي مختلف سلامت اعم از پيشگيري، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي که صبورانه به خدمترساني شبانهروزي به هم ميهنانمان مشغول هستند تشکر نموده و آرزومندم با همکاري و تعامل بيشتر گروههاي مختلف در سايه سار اتحاد صنفي روزهاي نويني پيشرو داشته باشيم.

 

دکتر عليرضا زالی

رییس کل سازمان نظام پزشکی

روتیتر