سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 تیر 1394

31 تیرماه آخرین مهلت ارسال اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1393

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن نامه وی به شرح ذیل است :جناب آقای دکتر زالی رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما ، همانگونه که استحضار دارید ، شغل صاحبان محترم حرفه های پزشکی از جمله مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) قانون مالیات های مستقیم بوده و مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد هر ساله خود در موعد مقرر(مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1393 حداکثر تا تاریخ 1394/04/31) می باشند .نظربه اینکه در سال جاری ،ارائه اظهار نامه مالیاتی به صورت الکترونیکی (از طریق مراجعه به بخش اظهار نامه الکترونیکی سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی WWW.Tax.gov.ir)کفایت دارد ،لزومی به مراجعه مودیان به واحد مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه کاغذی نمی باشد .به منظور جلوگیری از ایجاد ازدحام خطوط اینترنتی ، توصیه می شود مودیان محترم از هم اکنون نسبت به ارسال اظهار نامه مالیاتی اقدام نموده و آن را به روزهای پایانی تیرماه موکول ننمایند.لذا به منظور استفاده از معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم و جلوگیری از تعلق جرایم و اجتناب از تضییع حقوق مودیان موصوف ، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ارسال اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال (1393) در موعد مقرر ، اطلاع رسانی مقتضی از طریق انعکاس موضوع در نشریات تخصصی و سایر مسیرهای ارتباطی آن سازمان صورت پذیرد.                  

مسعود مصلحی مدیر کل

روتیتر