سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 تیر 1393

تفاهم نامه مالیاتی بین سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور به امضا رسید

         

           
                    
      

روتیتر