سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 05 تیر 1397

مجمع عمومی عادی سالیانه نظام پزشکی برگزار می شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن دعوتنامه مجمع عمومی و موضوعات مورد بحث در فایل پیوست زیر موجود ا ست:

http://irimc.org/FileManager/13970406/5.pdf

 

روتیتر