سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 10 اردیبهشت 1397

نشست نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی با مسئولین انجمن تغذیه

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این نشست که آقایان دکتر رزاز رئیس انجمن تغذیه و دکتر قمی عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران هم حضور داشتند چالش های فراروی همکاران تغذیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تعیین تعرفه بر اساس کدهای تعریف شده در کتاب ارزش نسبی خدمات،تعیین حق السهم برای همکاران شاغل در مراکز درمانی ،مداخله افراد و رشته های غیر مرتبط  در امر تغذیه در بخش هایی مانند ICU و نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات از جمله موارد مطروحه در جلسه بود.

روتیتر