سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 09 آذر 1398

مصاحبه رئیس مجمع عمومی سازمان در رابطه با سرانه پزشک خانواده شهری در سال 99 به چه میزان تعیین شود؟

متن مصاحبه را از اینجا دانلود نمایید.