سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 07 آذر 1398

مکاتبه درخواست جلسه نمایندگان جامعه پزشکی در مجلس با ارکان سازمان

نامه را از اینجا دانلود نمایید.