يكشنبه 22 تیر 1399
  •  
  • یکشنبه, 30 تیر,1398
  • ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397

آشنایی با صفحه رابط کاربری
آشنایی با صفحه رابط کاربری
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 02 بهمن,1397 | 6.9 MB
دانلود
ارجاع نامه ها
ارجاع نامه ها
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 02 بهمن,1397 | 11.4 MB
دانلود
ارسال پیشنویس
ارسال پیشنویس
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397 | 1.0 MB
دانلود
ایجاد پیشنویس و ثبت نامه داخلی
ایجاد پیشنویس و ثبت نامه داخلی
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397 | 1.1 MB
دانلود
تبدیل پیشنویس به نامه، ویرایش و امضا و ارجاع آن
تبدیل پیشنویس به نامه، ویرایش و امضا و ارجاع آن
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 02 بهمن,1397 | 19.6 MB
دانلود
تنظیمات سیستم های کاربری
تنظیمات سیستم های کاربری
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 02 بهمن,1397 | 1.0 MB
دانلود
ثبت نامه ارسالی برای مدیران ارشد
ثبت نامه ارسالی برای مدیران ارشد
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 02 بهمن,1397 | 28.5 MB
دانلود
ثبت نامه ارسالی برای مسئول ثبت
ثبت نامه ارسالی برای مسئول ثبت
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 02 بهمن,1397 | 21.4 MB
دانلود
ثبت نامه ارسالی در دبیرخانه
ثبت نامه ارسالی در دبیرخانه
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397 | 1.3 MB
دانلود
ثبت نامه داخلی
ثبت نامه داخلی
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 25 دی,1397 | 1.1 MB
دانلود
ثبت نامه دریافتی
ثبت نامه دریافتی
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 02 بهمن,1397 | 18.1 MB
دانلود
ثبت نامه دریافتی در دبیرخانه
ثبت نامه دریافتی در دبیرخانه
علی مقدم | ﺳﻪشنبه, 02 بهمن,1397 | 826.7 KB
دانلود