نامه رییس کل نظام پزشکی به رییس مجلس شورای اسلامی

نامه رییس کل نظام پزشکی به رییس مجلس شورای اسلامی

نامه رییس کل نظام پزشکی به رییس مجلس شورای اسلامی

زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه کشور شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن نامه را در ذیل می خوانید:

۱۳۹۵/۱۰/۱۴