مذاکره سازمان نظام پزشکی با شهرداری در خصوص طرح ترافیک

مذاکره سازمان نظام پزشکی با شهرداری در خصوص طرح ترافیک

مذاکره سازمان نظام پزشکی با شهرداری در خصوص طرح ترافیک

ریاست کل سازمان نظام پزشکی مذاکره ای را با شهردار محترم تهران پیرامون مشکلات شهرداری برای طرح ترافیک انجام دادند.
با توجه به نگرانی و دل مشغولی که اخیرا درمورد الزامات قانونی ورود به محدوده طرح ترافیک ازناحیه پزشکان محترم احساس شده ، مذاکره ای از طرف ریاست کل سازمان با شهردار محترم تهران انجام  و قرار شد در زمان تصویب طرح پیشنهادی در شورای محترم شهر و هیات محترم دولت ، برای گروههای مرجع از جمله پزشکان که نیاز مبرم برای ورود به محدوده طرح ترافیک دارند، تخفیف ویژه در نظر گرفته شود.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰