بسمه تعالی 

جناب آقاي دكتر لاريجاني

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم

متاسفانه به رغم همه تلاش ها و روشنگري در خصوص معايب و مضرات بند ب ماده ٨٩ قانون برنامه ششم توسعه،اين بند تصويب شد.

همانگونه كه مستحضريد در اين بند كليه پزشكان،دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام رسمي يا پيماني دستگاه هاي اجرايي باشند از حق داشتن مطب شخصي و كار در بخش خصوصي و حتي خيريه محروم شده اند.

آنانكه داعيه خدمت رساني به مردم را با هياهو و جنجال فرياد مي زنند گويا فراموش كرده اند كه با اين روش

 ١- دسترسي آسان آحاد شهروندان به خدمات پزشكي و دندانپزشكي محدود مي شود

٢- بخش هاي دولتي از جمله جامعه دانشگاهي كشور از حضور نخبگان و سرآمدان رشته هاي پزشكي تهي خواهد شد

٣-ظرفيت بخش دولتي ياراي پاسخگويي به حجم انبوه مراجعان بويژه سرپايي را نخواهد داشت

٤-مطب و داروخانه از اجزا اصلي و هويتي حرفه پزشكي محسوب شده و حذف آن آسيب به ماهيت اين منصب است.

٥- بالغ بر ٨٠ درصد خدمات در حوزه پزشكي و دندانپزشكي در بخش خصوصي صورت مي پذيرد و با پيش بيني سيل مهاجرت پزشكان و دندانپزشكان به بخش خصوصي عملا بخش دولتي از حيزانتفاع ساقط خواهد شد و آسيب آن مستقيما متوجه توده مردم خواهد بود

٦- تفاوت ها در بخش خصوصي و دولتي علي القاعده موجب خروج نيروهاي دانشگاهي به سمت بخش خصوصي و عدم علاقه براي جذب در بخش دولتي خواهد بود. به همين سياق بخش هاي كلينيك ويژه و درمانگاه ها از گردونه خدمات رساني خارج خواهند شد

٧- چگونه مي توان پزشكان،دندانپزشكان و داروسازان جوان و مستخدمين دستگاه هايي چون تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح، بهزيستي،آموزش و پرورش و... با دريافتي غير مكفي و ناچيز را در چرخه ارائه خدمات مستمرا نگاه داشت؟

٨-با اين روش اسباب ذهني خروج هرچه بيشتر نيروهاي جوان و نخبه كشور تسهيل خواهد شد

٩-حال كه مطالبات جامعه پزشكي با فاصله اي يكساله پرداخت مي شود و حجم انبوه آن نارضايتي عميقي در زندگي شخصي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي به وجود آورده، چگونه مي توان انتظار همراهي اين قشر خدوم جامعه را داشت؟

١٠- اين نوع قانون آثاري جز از هم گسيختگي فعاليت هاي كادر درماني و عدم توفيق در نظارت دقيق را به همراه نخواهد داشت؛ مضاف برآنكه آموزش پزشكي كشور را دچار نقصان و خدشه خواهد كرد كه توصيف آن مجالي طولاني مي طلبد

١١-با تواصيف فوق به نظر نمي رسد در هيچ كجاي بند مذكور و حتي تبصره هاي عجيب و غريب آن كه اشتياق حركت و كار به سوي مناطق محروم را نيز تضعيف كرده است توجهي به خدمت رساني به مردم و رضايت آنان مدنظر بوده باشد؛ لذا ما امضا كنندگان زير ضمن تذكر، خواهشمنديم به هر روش ممكن در تجديد نظر نسبت به اين بند و تصويب قوانيني متناسب اقدام فرماييد.

با سپاس از حمايت هاي پيشين جنابعالي، دستور تسريع در رسيدگي مزيد امتنان است.

 

جامعه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان كشور

 

تعداد 9173 نفر متن فوق را امضاء کرده‌اند.