حوزه رياست

  • رئيس كل - دكتر ایرج فاضل
  • مشاور رئيس كل و مديركل حوزه رياست -دکتر مسعود کنزی