معاونت نظارت و برنامه ریزی

  • اداره كل صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و پروانه‌ها
  • اداره اقتصاد درمان
  • اداره امور انجمن‌ها و مراكز پزشكي
  • اداره كل نظارت