حوزه رياست


  • مشاور رییس کل و مدیرکل حوزه ریاست - دکتر مسعود کنزی